تجهیزات ما

11 تجهیزات تولید خودکار / 7 تجهیزات اجاق گاز / تجهیزات 2mix / 5 تجهیزات خنک کننده کوچک
تجهیزات تست سرعت / تجهیزات تست تعادل / غیره.
برای تولید پایدار.
تجهیزات حفاظت از محیط زیست ما در حال کار است. 


+86-159 679 09088
[email protected]