اخبار شرکت

مشتری چرخ مکزیکی 20000 قطعه 4.5 اینچ چرخ سنگ زنی آماده شده است ، فقط منتظر بسته هستید.

2019-12-17

چرخ سنگزنی 4.500 اینچی مشتری مکزیکی آماده کرده است و فقط منتظر بسته بندی آن است.+86-159 679 09088
[email protected]