سؤالات متداول

آیا مراحل بازرسی دارید؟

2020-01-06
بله ، ما مراحل بازرسی را به شرح زیر داریم:
بررسی مواد اولیه ، بررسی در فرآیند ، خودآزمایی قبل از بسته بندی.
+86-159 679 09088
[email protected]