اخبار شرکت

‹€ EC مشخصات ریل برش ریلی DISC ABRAISVE DISC

2020-02-24

مشخصات ورق برش ریلی

(DISC ساینده)

NOVA چرخ برش راه آهن ساینده (دیسک ساینده) ایجاد شده است که برای برش ریل استفاده می شود.

هر پروژه یا جالب ،

لطفاً به ما نشان دهید.

+86-159 679 09088
[email protected]