اخبار شرکت

چرخ برش 14 اینچ مشتری مالزی 30000 قطعه آماده شده است ، فقط منتظر ارسال آن به بندر نینگبو هستید.

2020-02-24

چرخ برش 14 اینچی مشتری مالزی 30000 قطعه قطعه آماده کرده است ، فقط منتظر ارسال آن به بندر نینگبو است.


+86-159 679 09088
[email protected]