اخبار شرکت

چرخ مکشی مشتری 50000 قطعه 4.5 اینچ و چرخ های برش 7 اینچ 15000 قطعه پخته شده اند ، فقط منتظر ارسال آن برای بسته بندی هستند.

2020-02-25
+86-159 679 09088
[email protected]