اخبار شرکت

نمونه های مشتری کامبوجی 'چرخ های برش 4 اینچ و 14 اینچ ، چرخ های چرخ 4 اینچ آماده سازی ، فقط منتظر ارسال برای بیان هستند.

2020-02-26

نمونه مشتری کامبوج از چرخهای برش 4 اینچی و چرخ 14 اینچ ، چرخ سنگزنی 2 اینچی 4 عیار آماده شده اند ، فقط منتظر ارسال برای بیان هستند.


+86-159 679 09088
[email protected]