اخبار شرکت

سفارش محاکمه مشتری آرژانتینی از 3000 عدد چرخ 14 اینچ برش خورده ، فقط در انتظار بسته بندی است.

2020-03-02

دستور محاکمه مشتری آرژانتینی از چرخهای برش 14 اینچ 3000 عدد پخته شده است ، که فقط در انتظار بسته بندی است.


+86-159 679 09088
[email protected]