اخبار شرکت

سفارش آزمایشی مشتری مالزی از چرخهای برش 4 اینچ 13000 عدد در حال بسته بندی است ، فقط منتظر ارسال به انبار هستید.

2020-03-07

سفارش محاکمه مشتری مالزی از چرخهای برش 4 اینچی 13000 قطعه در حال بسته بندی است ، فقط در انتظار ارسال به انبار هستید.

+86-159 679 09088
[email protected]